Vattenrening - Alaska Bio

Vi kan vattenrening!

Oslagbar reningsförmåga och hög driftsäkerhet i ett framtidssäkrat system. Vi har valt leverantör utifrån att du som kund ska få det bästa.

Redan för 20 år sedan tog vi bort kemikalier från vår vattenrening och började arbeta med biologisk vattenreningsteknik. Att värna miljön är en naturlig del i vår verksamhet och har varit sedan start även om den idag får allt större betydelse hos allt fler. Den biologiska vattenreningen är inte bara en viktig faktor för att minska negativ miljöpåverkan, det bidrar också positivt med återföring av renat vatten till såväl verksamhet som kommunalt system. Mindre kem ger också en bättre arbetsmiljö och är mer skonsamt för hall och utrustning.

Vår partner Wasserschmidt har marknadens främsta system för vattenrening. I flera decennier har de specialiserat sig på biologiska reningsverk och kontinuerligt utvecklat sina produkter till dagens hållbara system med lång livscykel. De återfinns inom flertalet branscher där förorenat vatten behöver renas. Wasserschmidts system är dessutom mycket kostnadseffektivt med låg energiförbrukning, få förslitningsdelar och utan behov av kem. Det ger dig som verksamhetsutövare möjlighet att ta ansvar för miljöpåverkan och förbättra medarbetarnas arbetsmiljö.

Din viktigaste framgångsfaktor: 100% godkända utsläppsvärden

Ett biologiskt reningsverk är en riktigt hållbar investering för både miljön och verksamheten. Rätt dimensionerat reningsverk och brunnsystem garanterar att din verksamhet klarar krav på utsläppsvärden och återvinning av vatten.
Alaska Bio är ett högpresterande system som klarar dagens nivåer men även morgondagens eventuellt högre. Det är 100% vad vi kallar framtidssäkrat.

Vårt reningssystem - Naturens egen process

Vårt reningssystem bygger på en biologisk process som förekommer fritt i naturen. Därför krävs inga tillsatser och minimalt med insatser i ett redan självgående system.

Den biologiska nedbrytningen är en process som pågår av sig själv i naturen. I reningsverket sker samma process mycket snabbare tack vare att tillväxten av mikroorganismer stimuleras genom att extra syre tillförs med hjälp av sidokanalfläktar. Tack vare att processen är naturligt förekommande är reningsverket i stort sett självgående utan tidsbegränsning.

Reningsverket är konstruerat med högkvalitativa komponenter, designat för en lång livscykel med mycket låga krav på underhåll. Det underhåll som krävs är främst sköljning av lamell- och bufferttank för att säkerställa att inget fastnar och stoppar vattenflödet. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera eventuella felmeddelanden på manöverpanelen.

Våra tekniker är självklart behjälpliga med sin expertis vid frågor och behov av hjälp.

Reningsprocessen steg för steg:

Fysisk smuts, till exempel sand och grus, skiljs ut i en mekanisk process. Tack vare brunnens volym får vattnet en viss uppehållstid så att de tyngre smutspartiklarna kan sjunka till botten. Där bildas ett slam som vid vissa nivåer töms av ackrediterade slamsugare. Vattnet strömmar därefter vidare till oljeavskiljare där petroleum avskiljs från vattenytan. Vid vissa nivåer toppsugs oljeavskiljaren.
Nästa steg är rening i biokammaren. Där finns biobärare på vilka mikroorganismer (bakterier) fäster. För att stimulera tillväxten av mikroorganismer hålls biokamrarna genomluftade med hjälp av sidokanalfläktar. Tack vare syretillförseln bryter mikroorganismerna ner de organiska föroreningarna. Tungmetaller, som inte är nedbrytbara, fastnar i biofilmen på biobärarna. När biofilmen växt till en viss storlek lossnar bitar av biofilmen, så kallade partiklar, med tungmetallerna bundna till sig. Partiklarna följer med vattnet till reningens tredje steg, lamellavskiljaren.

Partiklarna följer med vattnet till lamellavskiljaren där vattnet flödar med mycket låg hastighet genom små kanaler vilket gör att partiklarna sjunker till botten och bildar ett slam. Från botten av lamellavskiljaren återförs det miljöfarliga slammet till slamavskiljaren. Den skall därefter tömmas av ackrediterade slamsugningsföretag och föras till deponi efter behov.

Det renade vattnet från lamellavskiljaren samlas i en bufferttank. Härifrån återgår det sedan till tvättprocessen och eventuellt överskottsvatten går till kommunalt spillvattennät. Processen ger dig konstant tillgång på rent och klart återvunnet vatten för din biltvätt.

Minska din färskvattensförbrukning

Ny uppgradering för din Rollover (SC Pro, Juno, Takt)

Detta är framtaget för dig som har ett Alaska Bio reningsverk.
Gör din resa mot en ännu grönare framtid. Med vår nya uppgradering kan du spara ytterligare 50% av ditt färskvatten.
Vår enkla installation kompromissar inte på tvättresultaten.

Miljövänligare biltvätt tillsammans med Prowash Sverige AB

Spara färskvatten

Idag förbrukas mellan 90 och 100 liter färskvatten per tvätt och med vårt uppgraderade system kommer vi att minska detta ner till 45 liter per tvätt, med variation beroende på det specifika tvättprogrammet som körs.

Enkel installation

En enkel installation på 6h som sker på plats hos er

Återanvänd uppdatering

Denna uppgraderingen kan sparas till din nästa maskin

Spara på naturen

Att betona naturvårdsaspekten är en stark fördel i marknadsföring

Tvättgator > 15år

Väl beprövat koncept, samma teknik har används på tvättgator i över 15år

Vill du starta biltvätt?

Följ med i vår ”Starta-biltvätt-guide” så får du veta hur du ska göra.