Integritetspolicy

Vi på Prowash Sverige AB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Det är Prowash Sverige AB (org.nr 556788-6402) (“Prowash Sverige “, “vi” eller “oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Prowash Sverige AB
Knarrarnäsgatan 9
164 40 Kista
E-mail: dataskydd@prowash.se

Tillämpning

Denna integritetspolicy är tillämplig på dig som är företrädare för kund eller leverantör till oss.

Hur Prowash Sverige behandlar anställdas eller arbetssökandes personuppgifter beskrivs inte här. Är du anställd på Prowash Sverige hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter på intranätet. Är du arbetssökande så hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter på våra karriärsidor (https://info.prowash.se/jobba-hos-oss).

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Personuppgifter avseende företrädare för kund

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål. Bl.a. samlar vi in information om dig när du, som företrädare för kunden, önskar en offert eller lägger en order för våra produkter. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar samt om du kontaktar vår kundtjänst.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn, befattning, titel, kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer;
 • leverans- och faktureringsinformation; samt
 • annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • Prowash Sveriges hemsida;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt;
 • via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

Personuppgifter avseende företrädare för leverantör

De personuppgifter vi samlar in om dig som företrädare för en leverantör är i huvudsak namn och kontaktuppgifter i syfte att kunna administrera leverantörsavtalet.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Namn, befattning, titel, kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?

Personuppgifter avseende företrädare för kund

De personuppgifter vi behandlar om dig som företrädare för kund till oss gör vi i huvudsak för att kunna uppfylla vårt avtal om tillgång till våra produkter eller för att ge dig information och erbjudanden om våra produkter.

Vi behandlar personuppgifter om företrädare för kunder för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av våra produkter i enlighet med tillämpliga villkor;
 • Administration av affärsrelationen med den kund till Prowash Sverige som du företräder;
 • Utveckla och förbättra våra produkter;
 • Ge dig som kund eller potentiell kund till Prowash Sverige information och erbjudanden om våra produkter.

Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av avtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att ge dig information om våra produkter.

Personuppgifter avseende företrädare för leverantör

De personuppgifter som vi behandlar om dig som företrädare för leverantör till oss gör vi för att kunna administrera inköpsavtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören avseende de produkter eller tjänster som vi köper. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att vi har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi på Prowash Sverige arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Överföring av dina personuppgifter

För att Prowash Sverige ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kontaktperson för kund eller leverantör kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Prowash Sverige . Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster samt tjänster för kundundersökningar. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Prowash Sverige ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I vissa fall sker den ovannämnda överföringen till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i vissa av dessa länder, och som dina personuppgifter alltså kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för din integritet som den som gäller i Sverige. När så är fallet kommer vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. Du kan alltid känna dig säker på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer att vara tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning, eftersom Prowash Sverige säkerställer att åtminstone en av följande förutsättningar är förhanden vid varje fall av sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Prowash Sverige har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig dataskyddslagstiftning;
 • Prowash Sverige har ingått avtal som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) med mottagaren, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Hur länge en personuppgift kommer att sparas beror på vilken personuppgift som det rör sig om och syftet med dess behandling. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.
 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Prowash Sverige.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Prowash Sverige via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Prowash Sverige sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Vad har du för rättigheter?

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Prowash Sverige kan komma att använda dina personuppgifter vid direktmarknadsföring. Du har alltid rätt att begära att de personuppgifter som Prowash Sverige har, inte används för direktmarknadsföring.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Prowash Sverige behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Prowash Sveriges behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Prowash Sveriges hemsida.

Visselblåsning

En visselblåsare kan upptäcka missförhållanden i verksamheten och sedan rapportera dessa i organisationen. I första hand sker det i den ordinarie verksamheten och via rapporteringsvägarna för uppkomna incidenter. Om ordinarie rapporteringsvägar inte fungerar, är tillförlitliga eller visselblåsare vill förbli anonym rapporteras incidenter via visselblåsarfunktionen. Genom denna låter vi personer, helt anonymt, anmäla oegentligheter via en tredje part.

Länk till Prowash visselblåsarfunktion hittar du här: Visselblåsning